sportsregions
Envie de participer ?
Référentiel des techniques de Judo 

(102 techniques)

Techniques pour l'UV2 1er dan (en jaune)

KOSHI-WAZA TE-WAZA ASHI-WAZA SUTEMI-WAZA
hane-goshi ippon-seoi-nage ashi-guruma MA-SUTEMI-WAZA
harai-goshi kata-guruma de-ashi-barai (-harai) hikikomi-gaeshi
koshi-guruma kibisu-gaeshi hane-goshi-gaeshi sumi-gaeshi
o-goshi kuchiki-daoshi harai-tsurikomi-ashi tawara-gaeshi
sode-tsurikomi-goshi morote-gari hiza-guruma tomoe-nage
tsuri-goshi obi-otoshi ko-soto-gake ura-nage
tsurikomi-goshi obitori-gaeshi ko-soto-gari YOKO-SUTEMI-WAZA
uchi-mata morote-seoi-nage ko-uchi-gaeshi daki-wakare
uki-goshi seoi-otoshi ko-uchi-gari hane-makikomi
ushiro-goshi sukui-nage o-guruma harai-makikomi
utsuri-goshi sumi-otoshi okuri-ashi-barai (-harai) ko-uchi-makikomi
kubi-nage tai-otoshi o-soto-gaeshi osoto-makikomi
  te-guruma o-soto-gari soto-makikomi
  uchi-mata-sukashi o soto-guruma tani-otoshi
  uki-otoshi o-soto-otoshi yoko-tomoe-nage
  yama-arashi o-uchi-gaeshi uchi-makikomi
  eri-seoi-nage o-uchi-gari uchi-mata-makikomi
    sasae-tsurikomi-ashi uki-waza
    tsubame-gaeshi yoko-gake
    uchi-mata yoko-guruma
      yoko-otoshi
      yoko-wakare
       
OSAEKOMI-WAZA SHIME-WAZA KANSETSU-WAZA  
hon-gesa-gatame ashi-gatame-jime ude-hishigi-ashi-gatame  
kami-shiho-gatame gyaku-juji-jime ude-hishigi-hara-gatame  
kata-gatame hadaka-jime ude-hishigi-hiza-gatame  
kesa-gatame kata-ha-jime ude-hishigi-juji-gatame  
kuzure-gesa-gatame kata-juji-jime ude-hishigi-sankaku-gatame  
kuzure-kami-shiho-gatame kata-te-jime ude-hishigi-ude-gatame  
kuzure-tate-shiho-gatame morote-jime ude-hishigi-waki-gatame  
kuzure-yoko-shiho-gatame nami-juji-jime ude-garami  
tate-shiho-gatame okuri-eri-jime    
ushiro-kesa-gatame ryo-te-jime    
yoko-shiho-gatame sankaku-jime    
makura-gesa-gatame sode-guruma-jime    
  tsukkomi-jime